Septembertraject

Behaal onder voorwaarden alsnog je diploma

Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 september bij VAVO Haaglanden je diploma behalen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding.

Als je na succesvolle afronding voldoet aan de slaagregeling 2024 - 2025 ontvang je voor 1 september een diploma van VAVO Haaglanden.

Leerlingen van scholen waarmee VAVO Haaglanden een samenwerkingsverband heeft,  gaan vóór vanwege werkafspraken met deze scholen. Het verdere aantal plaatsen met name voor Septembertraject- PWS verbeteren en PWS-maatschappijleer is beperkt.

Ons aanbod

Cijfer Maatschappijleer verbeteren

vmbo-tl: Je volgt een lesdag en maakt het schoolexamen maatschappijleer met het doel je cijfer voor dit vak te verhogen om alsnog te kunnen slagen..

havo en vwo: Je volgt een lesdag en maakt het schoolexamen maatschappijleer met het doel een hoger combinatiecijfer te behalen en zo alsnog te kunnen slagen.

Voorwaarde voor deelname aan maatschappijleer vmbo-tl, havo, vwo is dat aan alle andere wettelijke eisen om te slagen, moet zijn voldaan. De lesdag vmbo-tl en de lesdag havo-vwo is in de week van 8-12 juli en het schoolexamen vindt zowel voor vmbo-tl, havo en vwo plaats op dinsdag 20 augustus.

 

Profielwerkstuk verbeteren

Vmbo-tl: We bieden je de mogelijkheid een onvoldoende gemaakt PWS te verbeteren tot een voldoende om alsnog te kunnen slagen.

havo en vwo: We bieden je de mogelijkheid een gemaakt PWS te verbeteren om je cijfer te verhogen en zo alsnog te kunnen slagen.

Voorwaarde voor deelname aan maatschappijleer vmbo-tl, havo, vwo is dat aan alle andere wettelijke eisen om te slagen, moet zijn voldaan.

De huidige school verstrekt de verbeteropdracht aan VAVO Haaglanden. Je maakt de verbeteropdracht bij ons op school, bij VAVO Haaglanden, op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 augustus. 

 

PWS-opdracht havo en vwo maken

De leerling is gezakt voor het vwo en komt in aanmerking voor het havo-diploma; dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk door het schrappen van één vak met een onvoldoende resultaat van de vwo-cijferlijst óf

De leerling is gezakt voor havo of vwo en komt in aanmerking voor een diploma door het schrappen van een ander onderdeel dan het PWS en maatschappijleer uit het combinatiecijfer; het gaat dan of om het schrappen van bijvoorbeeld ckv of godsdienst óf

De leerling is gezakt voor gymnasium en komt in aanmerking voor een diploma, indien de leerling een extra vak in het vrije deel heeft gedaan en door het schrappen van Latijn of Grieks alsnog kan slagen.

Het is een in deze hierboven beschreven situaties een wettelijke verplichting extra aan een vak te werken om alsnog te kunnen slagen. Dat betekent dat er een schoolexamen in de vorm van verbeteropdracht PWS afgelegd moet worden, het resultaat dient naar behoren te zijn. De verbeteropdracht wordt bij VAVO Haaglanden op school gemaakt op dinsdag 20 augustus.

 

Aanmelding en inschrijving

• De huidige school meldt de leerling digitaal aan: septembertraject.vavo@rocmondriaan.nl

• Bij de aanmelding dient te worden meegestuurd:

  1. de definitieve cijferlijst van de leerling, ondertekend door de rector/directeur en de examensecretaris;

  2. een kopie van het ID/ het paspoort van de leerling;

• Uiterlijke aanmelddatum: donderdag 4 juli om 16.00 uur.

• Voorwaarde voor inschrijving is in dat aan alle andere wettelijke eisen om te slagen voldaan is. VAVO Haaglanden besluit aan de hand van je definitieve cijferlijst of je aan deze voorwaarde voldoet en wordt ingeschreven. Zo ja, dan ontvang je een uitnodiging voor de inschrijving en verdere toelichting op het Septembertraject.

• De leerling wordt ingeschreven voor het nieuwe schooljaar van 1 t/m 31 augustus.

• Deelname aan het Septembertraject kost € 350 (=landelijk tarief). Deze kosten betaalt de leerling zelf, tenzij de huidige school deze wil betalen, bijvoorbeeld als je nog leerplichtig bent.

Diplomering

Diplomering geschiedt op basis van de eindexameneisen van het daaropvolgende jaar, bij het augustus-september examen zijn dat dus de eisen van het schooljaar van na 1 augustus, het nieuwe schooljaar 2024-2025.

Voor informatie, vragen, aanmelding: stuur een email naar septembertraject.vavo@rocmondriaan.nl